BRACKNOR AVBRYTER KONVERTERING

Published January 27, 2020 at 15:17

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att Bracknor önskar avbryta konverteringen av teckningsoptioner som påkallades den 8 januari 2020.

Efter påkallandet den 8 januari initierade Bolaget omedelbart de formella åtgärder som krävs för att emittera aktierna. Det tar bland annat ett par veckor för Bolagsverket att registrera aktierna som sedan överförs till Bolagets Certified Adviser för vidare transport till mottagaren. Lösensumman skulle varit Bolaget tillhanda förra veckan men Bracknor har istället valt att avbryta påkallandet med hänvisning till att det tar för lång tid att emittera aktierna. Bracknor har bett att företrädare för Bolaget lånar ut sina egna aktier under emitteringstiden så som tidigare företrädare och IR-konsulter för Gaming Corps gjort, information som framkommit under denna process. En transaktion av den typen kan dock nuvarande ledning inte gå med på. Bolaget har istället efter råd från jurist och revisor valt att låta Bracknor avbryta konverteringen utan att vidta rättsliga åtgärder eftersom tillskottet av kapital ändå inte behövs för verksamheten i det här läget.

Antal aktier i Gaming Corps uppgår därmed till 348 186 111, exklusive den nu avbrutna konverteringen och inklusive nyemissionen som annonserades den 17 januari 2020. I Bracknors ägo kvarstår teckningsoptioner för 4,8 miljoner aktier med förfallodatum 1 december 2021.

Den här händelsen visar igen hur viktigt det är att Bolaget inte tillämpar finansieringslösningar av det här slaget. Bracknor vet mycket väl hur lång tid emittering av aktier tar, de har varit med om det många gånger, och att istället förvänta sig ett tveksamt låneupplägg är oskäligt. Vi kan inte annat än beklaga det inträffade men samtidigt påminna aktieägarna om att detta inte medför några som helst negativa effekter på Gaming Corps annat än administrativt besvär. Ledningen kommer tillsammans med Bolagets juridiska ombud utröna om det finns alternativa sätt att hantera Bracknors eventuella framtida påkallande av optionsinlösen som förhindrar att samma sak upprepas.” säger Juha Kauppinen, VD.

Gaming Corps ingick den 11 augusti 2017 avtal med investeringsfonden Bracknor om en finansieringslösning baserad på konvertibellån, ett samarbete som nuvarande ledning avslutade den 6 februari 2019. Konvertiblerna emitterades tillsammans med teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det nominella beloppet för konvertibellånen. Den 8 januari 2020 påkallade Bracknor inlösen av 3,6 miljoner tecknings-optioner till en kurs av 0,40 SEK vilket skulle inneburit att Bolaget tillfördes 1,44 MSEK, hela den konverteringen har nu avbrutits.

Pressmeddelande 11 augusti 2017 om avtalet med Bracknor: https://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-ingar-avtal-med-bracknor-om-finansieringslosning-uppgaende-till-2-8-meur,c2325004

Pressmeddelande 6 januari 2019 om uppsägning av samarbetet med Bracknor: https://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-avslutar-finansieringslosning-med-bracknor,c2733604

Pressmeddelande 8 januari 2020 om Bracknors inlösen av optioner: https://mfn.se/a/gaming-corps/bracknor-loser-in-optioner

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.