Omförhandlade villkor med Kung Fu Factory och kvittningsemission till förmedlingsparter

Published April 30, 2018 at 06:53

Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har omförhandlat avtalet med det amerikanska spelbolaget Kung Fu Factory och genomför kvittningsemission till förmedlingsparter.

Gaming Corps meddelade den 20 september 2017 att bolaget avtalat om att förvärva ca 11,4 procent i den amerikanska spelstudion Kung Fu Factory ("KFF") i en affär värd 2 MUSD som skulle betalas över tiden. Parterna har omförhandlat affären innebärandes att Gaming Corps minskar sin planerade ägarandel i KFF motsvarande att återstående betalning om 650 TUSD ej kommer att erläggas, samt att KFF erbjuds möjlighet att köpa tillbaka försålda aktier från Gaming Corps inom en fyraårsperiod.

– Givet det positiva momentum Gaming Corps befinner sig i kommer vi framgent att fokusera på egna affärer och hela uppköp med undantag för minoritetsinvesteringar i bolag där det från start finns en tydlig tidsbestämd exitstrategi. Kung Fu Factory är duktiga spelutvecklare och vi bedömer affären vara fortsatt positiv för Gaming Corps, men vårt fokus ligger nu på att utveckla andra områden av vår verksamhet, säger Gaming Corps nytillträdde operative chef Mike Doyle.

Styrelsen anser att omförhandlingen är gynnsam ur flera aspekter, inte minst gällande bolagets framtida förmåga att behålla verksamhetsfokus samtidigt som det på kort sikt stärker Gaming Corps likviditet. Bolaget kommer därutöver stå med som medproducent på spelet "Pacific Rim – The Game", vilket kommer att vara gynnsamt ur marknadsföringssynpunkt.

Global Equity Markets (GEM) och Majestic Insight Holdings, som utgjorde förmedlingsparter i den ursprungliga affären med KFF, kommer under 2018 att erhålla tre betalningar om 300 TUSD i form av kvittningsemissioner. Den första av dessa tre betalningar har beslutats genomföras till en teckningskurs om 0,3975 SEK motsvarande 6 388 076 aktier. Efter registrering av kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till
ca 12 811 976,9316 SEK fördelat över 139 906 928 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 2,6 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 27 april 2018 och de nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 4,6 procent.

Gällande KFF och deras avtalade möjlighet till aktieåterköp om samtliga 901 försålda aktier har parterna enats om ett prisintervall enligt följande:

1a) Vid återköp inom 1 år: 375 USD per aktie.
1b) Vid återköp inom 1-2 år: 650 USD per aktie.
1c) Vid återköp inom 2-4 år: 1300 USD per aktie.