Gaming Corps: Komplettering: Bokslutskommuniké med sammanställning av fjärde kvartalet 2018

Published February 28, 2019 at 16:42

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") presenterar idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018. Efter kraftigt negativt resultat under verksamhetsårets första period har Bolaget lyckats vända trenden genom stora kostnadsbesparingar och effektiviseringar av verksamheten efter den nya styrelsen tillträdde 8 november 2018. Röda siffror tynger fortsatt resultaträkningen efter årets slut men Bolaget har nu kontroll över räkenskaperna och arbetar målinriktat med att säkra ny finansiering och nya affärer.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pdf.

Omsättning och resultat under perioden för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0 MSEK) 3,7 MSEK (6,4 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,1 MSEK (-10,3 MSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till och -8,5 MSEK (-29,7 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 kr (-0,29 kr) och efter utspädning till -0,03 kr (-0,29 kr).

Omsättning och resultat under 2018 för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,3 MSEK (11,3 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -18,1 MSEK (-21,4 MSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -39,5 MSEK (-42,2 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 kr (-0,41 kr) och efter utspädning till -0,14 kr (-0,41 kr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 8 november hålls extra bolagsstämma och en ny styrelse tillsätts 
 • Den 23 november ingår Bolaget avtal med Chimney Group 
 • 16 december väljer styrelsen att avbryta samarbetet med VD, Michael Doyle. Juha Kauppinen blir tf. VD och den 28 december förstärker Bolaget ledningen med CFO Bülent Balikci och CCO Erika Mattsson. 
 • 20 december informerar börsen man beslutat initiera en ny noteringsprocess för Bolaget. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 januari ingår Bolaget avtal med Certain Affinity till ett värde av ca 5,2 MSEK. 
 • Den 1 februari meddelar Bolaget att Juha Kauppinen tillträder som VD permanent samt att lednings-gruppen utökats med Dan Borth, Director of Gaming och John Chasoulidis, Director of iGaming.
 • Den 6 februari avslutar Bolaget finansieringssamarbetet med Bracknor. 
 • Den 27 februari meddelar Bolaget att Salsa Games GmbH värde skrivs ned till noll (0) och affärsområde iGaming läggs under moderbolagets varumärke. Planerad produktlansering för kasinoslots i juli 2019. 

VD Juha Kauppinen har ordet

Bästa aktieägare,

Den 8:e november tog jag plats i styrelsen som del av en grupp större aktieägare vilka under en längre tid oroats över Gaming Corps ledning och finansiella ställning. Vi trodde på Bolagets inneboende resurser och möjligheter på marknaden och ville bidra till att vända verksamheten åt rätt håll. Sedan dess har vi arbetat intensivt med att bilda oss en uppfattning om vad som skett historiskt, gjort stora kostnadsreduktioner, utvärderat alla avtal samt sökt knyta till oss nya samarbetspartners.

I min roll som tillförordnad VD har det varit viktigt att balansera behovet av genomlysning bakåt med att söka kunskap och blicka framåt, i syfte att bedöma vad som krävs för att verkligen lyfta Gaming Corps till ett sunt och framgångsrikt bolag. Jag tillträde efter att vi i styrelsen valde avsluta samarbetet med tidigare VD, ett samarbete som avbröts på grund av olika uppfattningar om hur man på bästa sätt skulle driva verksamheten; ur företagets, personalens såväl som aktieägarnas perspektiv. Under den intensiva period som sedan följde etablerades ett starkt förtroende mellan mig, styrelsens ledamöter och vår nya ledning då vi alla arbetat målinriktat för att ta bolaget framåt. Som ett resultat av det arbetet erbjöd styrelsen mig att stanna som ordinarie VD, ett uppdrag jag ödmjukt och med glädje tackade ja till.

Under perioden har nödvändigt fokus lagts på hantering av Bolagets strukturella, finansiella och ledningsmässiga problem, ett arbete som nu successivt börjar få effekt i form av minskade kostnader, nya rutiner, mer transparanta samarbeten och effektivare kommunikation mot Bolagets alla intressenter. Från det affärsmässiga perspektivet är några händelser under perioden speciellt värda att nämnas:

Ø  Tidigare ledning uppdaterade marknaden om att osäkerheten var stor när det gällde möjligheterna att kunna få in nya uppdrag i form av "work for hire". Därför var det glädjande att i januari kunna presentera det nya avtalet med Certain Affinity värt ca 5,2 MSEK.

Ø  Vi tror på en ljus framtid för narrativ, interaktiv underhållning, varför det fortlöpande samarbetet med Chimney Pot är högt prioriterat. När styrelsen tillträdde saknades ett samarbetsavtal, något vi efter positiv dialog med Chimney Pot ganska snabbt fick på plats. Det tar jag som kvitto på att vi arbetar i rätt riktning och bemöter potentiella partners på ett respektfullt sätt.

Ø  John Chasoulidis, Director of iGaming, är ansvarig för Bolagets satsning på slots, något han förtjänstfullt och med kreativitet drivit framåt. Tyvärr visade vår genomlysning att samarbetet med PlayMagic Ltd inte genererat några resultat av värde varför vi tvingades säga upp avtalet. Tråkigt som det må vara med misslyckade samarbeten, har vi nu en mer strömlinjeformad arbetsprocess som inte likt tidigare regelbundet tappar fart, och där vi på ett effektivt, mer kostnadseffektivt sätt kan ta in rätt kompetens.

Ø  I samband med att jag erbjöds VD-rollen valde vi att utöka ledningsgruppen. Utöver att CCO Erika Mattsson nu också ingår i ledningen och bidrar med välbehövd strategisk, kommunikativ och organisatorisk kompetens, har vi med denna förändring lagt större affärsfokus på koncernnivå samt givit Gaming och iGaming lika tyngd. I och med att vi på ledningsnivå lyft in Bolagets spetskompetens i form av våra direktörer Dan Borth och John Chasoulidis, står ledningen starkare och bryggar den tidigare klyftan mellan administrationen i Stockholm och utvecklingen i Austin och på Malta. Vid min sida står också sen tidigare styrelseledamot och CFO Bülent Balikci; hans klarsynthet, arbetsmoral och analytiska förmåga har varit ovärderlig under den intensiva period vi har bakom oss. Sammantaget är jag mycket nöjd över det team vi satt ihop och ser fram emot att bygga ett konstruktivt samarbete framöver.

Ø  Tidigt i arbetet med genomlysningen av Bolaget förstod den nya styrelsen att det fanns betydande oro och missnöje bland personalen avseende rådande arbetsförhållanden. Det var något styrelsen tog på största allvar då situationen satte avgörande delar av Bolagets produktion i akut risk. Jag är lättad över att vi snabbt kunde vända detta och bibehålla samtliga resurser då vi har ynnesten att arbeta med enormt begåvade människor. Bolaget har tills nu saknat HR-rutiner vilket vi avser få på plats under våren, vi kommer vidare att fortsätta arbetet med att öka den interna dialogen.

I slutet av december meddelade Nasdaq att man valt sätta Gaming Corps på observationslistan och att vi skulle betraktas som en ny emittent. Detta har givetvis inneburit ett betydande avbräck i arbetet med att utveckla Bolagets affärer eftersom processen tar mycket tid i anspråk, men det är ledningens och styrelsens uppfattning att processen för omnotering är välbehövlig. Utan att vara klara med den due diligence som i skrivande stund pågår med hjälp av advokatfirman Baker McKenzie, kan vi konstatera att det redan nu framkommit en mängd historiska transaktioner som kräver vidare granskning och åtgärder. Därför anser jag alltså att Nasdaq gjort rätt i att ifrågasätta sundheten i Gaming Corps som företag, i syfte att skydda framför allt de små aktieägarna. Sedan skulle vi önskat att processen kommit längre, ett utryck kanske för vår otålighet att bygga för framtiden, men vi väljer att se detta som en möjlighet att komma ut starkare på andra sidan. Ledningen lägger därför mycket energi och stort fokus på att göra allt enligt föreskrifterna och med snabbhet ta fram de underlag som krävs. Vi har även lagt fokus på att säkra kontroll över våra kanaler samt förbättra den externa kommunikationen, därmed göra Bolaget mer tillgängligt och transparent så långt det går inom ramen för de regelverk som styr börsnoterade företag.

Bolaget genomgår just nu ett stålbad och en omfattande omorganisation, det är inte ett läge där man som VD vill göra prognoser eller utfästelser om framtida affärsframgångar. Jag vill istället betona att ledningen arbetar hårt för att vända en längre nedåtgående trend, det är vår önskan att Bolagets många aktieägare ska kunna lita på att man nu framgent sätter deras väl främst oavsett vad som händer, negativt eller positivt. Vi som arbetar i Bolaget upplever den uppgiften vi har framför oss som förvisso svår men också väldigt rolig. Lyckas vi med att förstå och städa upp det som ligger bakom oss ser jag personligen en ljus framtid framför oss. Jag hoppas därför att 2019 kommer bli en vändpunkt för Gaming Corps och att vi ska kunna presentera flera intressanta projekt.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig i sin helhet i bifogad pdf samt på Bolagets hemsida under Investor Relations. www.gamingcorps.com

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande.