GAMING CORPS ERHÅLLER UTÖKAT LÅN FRÅN FINDOLON AB

Published October 21, 2019 at 06:27

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag tecknat avtal om finansiering med riskkapitalbolaget Findolon AB genom ett lån på 5 MSEK med en årlig ränta under 5%. Findolon AB har i samband med överenskommelsen även övertagit det lån på 5 MSEK som tidigare under året ställdes ut av Nexttobe AB. Syftet med det utökade lånet är att tillföra medel till pågående produktutveckling.

Total uppgår de båda lånen från Findolon AB inklusive upplupen ränta till 10 056 421 SEK. Syftet med det utökade lånet är att tillföra medel till pågående produktutveckling och samarbeten inom Bolagets båda affärsområden, Gaming och iGaming.

Vi är tacksamma för möjligheten att växla upp Gaming Corps utvecklingsarbete med hjälp av detta långfristiga lån från Findolon AB. Huvudsyftet med lånet är att stärka Bolagets affärsverksamhet, men skulle noteringsprocessen på Nasdaq kräva ytterligare medel står Bolaget med detta tillskott även rustade för det.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.