Kallelse till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB den 8 november 2018

Published October 10, 2018 at 13:30

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB ("Bolaget"), 556964-2969, torsdagen den 8 november 2018 kl. 16:00 i Advokatfirman Westermark Anjous lokaler på Sergels Torg 12 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 15:30. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före bolagsstämman, d.v.s. torsdagen den 1 november 2018; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gaming Corps AB, c/o S-Ekonomi, Västra Järnvägsgatan 11B, 7533 33 Uppsala eller via e-post ir@gamingcorps.comsenast den 1 november 2018 kl. 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 1 november 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.gamingcorps.comoch sänds till aktieägare som begär det. 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
a)     Ändring av aktiekapitalets gränser

8. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

9. Val av styrelse m.m.
a)     Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
b)     Beslut om arvoden till styrelsen
c)     Val av styrelse och styrelseordförande

10. Avslutande av bolagstämman

Förslag till beslut

Punkten 7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med nedanstående förändring (A). 

1. A.   Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

Föreslagen ny lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Beslut i enlighet med förslag är villkorat av beslut om minskning av aktiekapitalet i punkten 8 nedan. För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkten 8. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet 
Bakgrund till förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet: Styrelsen finner det viktigt att ha så stor flexibilitet som möjligt avseende Bolagets framtida finansiering och vill understryka att beslut i enlighet med förslag inte skapar nya förluster för Bolaget utan är av bokföringsteknisk karaktär avseende det registrerade aktiekapitalet. 

Förslag till Beslut: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall minskas med 23.347.070,135332 kr, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 1.348.372,15 kr (baserat på 269.674.430 utestående aktier i Bolaget). Minskningen sker för täckning av förlust och genomförs utan indragning av aktier. Minskningsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen (punkten 7 ovan). För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkten 9. Val av styrelse m.m.
Förslag från aktieägare: Några av Bolagets större aktieägarerepresenterande minst 10 % av Bolagets kapital och röster har begärt att fä ärendet styrelseval m.m. behandlat. Förslag kommer att presenteras när sådant föreligger. 

Punkt 10. Avslutande av årsstämman
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar till stämman
Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på Bolagets webbplats, www.gamingcorps.com. 

Stockholm den 10 oktober 2018
Gaming Corps AB
STYRELSEN

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl 15.30 CET. 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.