Gaming Corps AB offentliggör utfall i företrädesemission som tecknades till ca 104 %

Published November 23, 2020 at 07:45

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om ca 26,1 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 26 oktober 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 18 november, blev fulltecknad. I Företrädesemissionen tecknades 7 376 162 aktier, motsvarande 84,7 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 641 945 aktier, motsvarande 18,9 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till 103,6 %. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Företrädesemissionen omfattade högst 8 704 652 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 4–18 november 2020. Teckningskursen uppgick till 3,00 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt 103,6 %, varav 84,7 % med stöd av teckningsrätter och 18,9 % utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom Företrädes-emissionen ca 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

”Tack alla aktieägare för ert förtroende och stöd! Gaming Corps kan nu fokusera fullt ut på de strategier och målsättningar Bolaget formulerat, med fokus kommande år på högre lanseringstakt och utveckling av organisationen. Jag vill lyfta fram att denna emission genomförts helt utan garantiåtaganden vilket är ett kvitto på att Gaming Corps idag är det nya Bolag vi strävat efter att det ska bli, ett bolag med förtroende från aktieägarna, något som gläder mig oerhört. Vi påbörjar nu nästa era och vi gör det tillsammans med er”, säger Juha Kauppinen, VD.

Även jag vill börja med att tacka våra aktieägare för deras enastående engagemang i emissionen. Ledningen har sedan två år tillbaka arbetat aktivt med att hålla kostnaderna nere och säkra att Bolaget får så mycket valuta som möjligt för varje krona, det är ett arbete som fortsätter. Att denna emission blev fulltecknad har för Gaming Corps ändrat förutsättningarna till det bättre då vi bedömer att de planerade satsningarna kommer vara gynnsamma för aktieägarna på både kort och lång sikt. Ledningen har mycket arbete framför sig närmaste tiden, framför allt med finansiell detaljplanering av de satsningar som ingår i emissionen, så nu kavlar vi upp ärmarna!” säger Bülent Balikci, CFO och styrelseledamot.

TILLDELNING
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 2 november 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 24 november 2020. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 435 232,60 SEK, från 1 740 930,555 SEK till 2 176 163,156 SEK och antalet aktier kommer att öka med 8 704 652 aktier, från 34 818 611 aktier till 43 523 263 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till ca 20 %.

HANDEL MED BTA
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ”GCOR BTA” (ISIN-kod: SE0015193248) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 52, 2020.

RÅDGIVARE
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Gaming Corps i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det investeringsmemorandum som offentliggjordes den 2 november 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.