Korrigering: Kommuniké från extra bolagsstämma i Gaming Corps AB

Published November 12, 2018 at 17:00

Korrigeringen avser felaktigt MAR-märkt pressmeddelande, daterat 2018-11-08: Kommuniké från extra bolagsstämma i Gaming Corps AB.
Extra bolagsstämma i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") avhölls den 8 november 2018 och i sammandrag beslutades följande:

  • Att anta en ny bolagsordning med förändringar i bolagsordningens aktiekapitalsgränser i enlighet med styrelsens förslag.
  • Att i enlighet med styrelsens förslag genomföra minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning utan indragning av aktier. Aktiekapitalet minskas med
  • 23 347 070,135332 kronor innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 1 348 372,15 kronor.
  • Att antalet styrelseledamöter skall vara fem ledamöter utan suppleanter genom att omvälja Claes Tellman samt att nyvälja Daniel Redén, Bülent Balikci, Umeed Noor Galay och Juha Kauppinen. Därtill omvaldes Claes Tellman till styrelsens ordförande.
  • Att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2019 ska utgå med sammanlagt 25 000 kronor per helår att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 5 000 kronor per helår och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 5 000 kronor per helår.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till stämman samt fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.gamingcorps.com. Ytterligare information om de nyvalda styrelseledamöterna kommer att offentliggöras inom kort.