GAMING CORPS INGÅR SAMARBETE MED AGGREGATORN ISOFTBET

Published December 18, 2019 at 18:21

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag tecknat avtal med iSoftBet. iSoftBet’s GAP (Game Aggregation Plattform) kommer att utgöra distributionslänk mellan Gaming Corps kasinoslots och de operatörer som tillhandahåller dem mot slutkunden.

Vi är tacksamma för partnerskapet med iSoftBet som kan erbjuda en av de bästa aggregator-plattformarna inom kasino online. Som aktieägarna tidigare informerats om har Gaming Corps arbetat på att säkra tekniska underleverantörer inom affärsområdet iGaming, och vägen via en aggregator är det vanligaste sättet för en utvecklare av digitala kasinospel att lösa distributionen. Med iSoftBet vid vår sida kommer Gaming Corps kunna säkerställa tillförlitlig distribution gentemot våra framtida kunder. När Bolagets kasinoslots väl ligger uppladdade hos iSoftBet är det en mindre insats som krävs för att koppla på nya operatörer, vilket också är en stor fördel.” säger Juha Kauppinen, VD.

iSoftBet tillhandahåller såväl egna kasinospel som ett bibliotek av spel från anslutna spelbolag och leverantörer. iSoftBet har licens på 16 reglerade marknader, bland annat Storbritannien, Italien och Sverige; marknader på vilka man erbjuder framträdande spelprodukter till några av världens största varumärken. Exempel på operatörer, så kallade online kasinon, som iSoftBet levererar till är LeoVegas, Betsson, GVC Holdings och Aspire Global. iSoftBet’s avancerade GAP (Game Aggregation Platform) möjliggör en omedelbar, sömlös integration mellan operatören och över 60 ledande utvecklingsbolag inom såväl onlinespel som mobilspel.

På iSoftBet är vi alltid glada att expandera och lägga till fler kvalitetsprodukter i vår portfolio. Vi välkomnar Gaming Corps till familjen, och hoppas att Bolaget kommer värdesätta att ha iSoftBets plattform som en central del av sin distribution.” säger Michael Probert, Chief Commercial Officer, iSoftBet.

Gaming Corps har sedan början av 2019 producerat en portfölj kasinoslots som i början av sommaren var färdigställd till den grad att skarp införsäljning kunde inledas. Bolaget har hittills presenterat ett samarbete med operatören ATG, för vilken Gaming Corps bland annat tar fram skräddarsydda kasinoslots, även kallade digitala spelautomater. För att kunna föra ut den typen av produkter krävs en teknisk lösning som säkerställer integrationen mellan leverantören, i det här fallet Gaming Corps, och operatören som erbjuder spelen mot slutkunden. En spelleverantör kan antingen gå via en aggregator vars tjänst består av integration och distribution, eller etablera den tekniska lösningen själv. Som tidigare kommunicerat har ledningen valt att inte bedriva den typen av teknisk utveckling inom Bolaget utan istället fokusera på kärnverksamheten.

För mer information om iSoftBet, vänligen besök www.isoftbet.com

Mer information om Gaming Corps portfolio av kasinoslots finns i Bolagets senaste delårsrapport samt den Bolagsbeskrivning som publicerades 6 december 2019. Båda finns tillgängliga under www.gamingcorps.com/investor-relations

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

ENGLISH VERSION

GAMING CORPS PARTNERS WITH ISOFTBET

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR,”the Company” or ”Gaming Corps”) has signed an agreement with iSoftBet. iSoftBet’s GAP (Game Aggregation Platform) will provide a distribution link between Gaming Corps’ casino slots and the operators who market them towards the end user.

We are grateful to be partnering with iSoftBet who offers one of the premier aggregation platforms within online casino. As we have previously informed the shareholders of, Gaming Corps has been working on securing partners for the iGaming business and the most commonly used option of distribution for a casino slot developer is to use the services of an aggregator. With iSoftBet as a partner, Gaming Corps will be able to ensure a reliable distribution to our future customers. Once our casino slots are uploaded on the iSoftBet platform, it will be an easier task to connect with additional operators, which is another great benefit.” says Juha Kauppinen, CEO.

iSoftBet markets both their own casino games as well as a collection of games from partnering developers and providers. Certified in over 16 regulated markets, among them Great Britain, Italy and Sweden, iSoftBet provides leading gaming products to some of the world’s largest brands, servicing operators such as LeoVegas, Betsson, GVC Holdings and Aspire Global. iSoftBet’s advanced GAP (Game Aggregation Platform) allows for online casinos to have rapid one-time integrations to more than 60 of the industry’s leading online and mobile game software providers.

”At iSoftBet we are always excited to expand and add quality products to our portfolio. We welcome Gaming Corps into the fold, and trust that they will appreciate our platform as an integral part of their game distribution.” says Michael Probert, Chief Commercial Officer at iSoftBet.

Gaming Corps has since early 2019 been developing a portfolio of casino slots which by the beginning of summer had advanced to the point where sharp sales were initiated. The Company has so far presented one partnership with operator ATG for whom Gaming Corps, among other things, will provide custom online casino slots. In order to bring that type of product to the end user, a technical solution ensuring the integration between the provider, in this case Gaming Corps, and the operator that markets the games is needed. A provider of games has the choice to either use an aggregator platform that provides integration and distribution or build the technical solution inhouse. As previously communicated, the management team has chosen not to engage in that type of technical development inhouse but rather focus on the core business.

For more information on iSoftBet, please visit www.isoftbet.com

More information on the Gaming Corps casino slot portfolio can be found in the latest quarterly report and the Company Description published on December 6th 2019, both available on www.gamingcorps.com/investor-relations