Korrigering: uppdatering av delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Published November 22, 2021 at 20:32

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela att Bolaget gjort en korrigering i delårsraporten för tredje kvartalet 2021. Ett antal nyckeltal i sammanfattningen på sida 3 stämde ej överens med rapportens innehåll vilket nu korrigerats och uppdaterad rapport förmedlas härmed.

Bolaget önskar uppmärksamma marknaden på att delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 som publicerades den 16 november 2021 kräver korrigering. På sida 3 i rapporten finns en sammanfattning av perioden som också innehåller ett antal nyckeltal. Av dessa nyckeltal var det fyra värden som inte överensstämmer med själva rapporten, det vill säga resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för koncernen respektive moderbolaget samt nyckeltal för koncernen vilka står att finna på sida 19 och framåt. Denna felaktiga sammanfattning av nyckeltal återgavs även i pressmeddelandet vid publicering av rapporten. Den korrigerade rapporten bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Sammanställningen av nyckeltal på sida 3 ser ut som följer efter korrigering:

KONCERN MODERBOLAG
Nettoomsättning 0,82 MSEK (0,18 MSEK) 3,63 MSEK (0,17 MSEK)
Rörelseresultat -7,10 MSEK (-4,08 MSEK) 0,01 MSEK (-1,32 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -7,11 MSEK (-4,08 MSEK) 0,01 MSEK (-1,32 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,16 SEK (-0,01 SEK) 0,0002 SEK (-0,04 SEK)

Siffror i parentes avser samma period 2020. Nettoomsättningen för moderbolaget avser intern fakturering vilken inte påverkar nettoomsättningen för koncernen

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.