Kallelse till årsstämma i Gaming Corps AB

Published May 31, 2022 at 08:09

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps"), med organisationsnummer 556964–2969 kallar härmed aktieägarna till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022. Årsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 4 tr. i Uppsala klockan 10.00.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
• dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 juni 2022 (avstämningsdagen), och
• dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 22 juni 2022.

Anmälan om deltagande kan göras per e-post till info@gamingcorps.com eller skriftligen till: Gaming Corps AB, Postbox 2066, 750 02 Uppsala. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (så kallad rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 20 juni 2022 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 22 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD M.M.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gamingcorps.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut:

    a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

    b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och

    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.

11. Val av revisor.

12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

13. Beslut om personaloptionsprogram 2022/2027.

14. Beslut om personaloptionsprogram 2022/2027 II för styrelse.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet överförs i ny räkning.

Punkt 8) FASTSTÄLLANDE av antalet styrelseledamöter och STYRELSESUPPLEANTER.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp (48 300 SEK) till var och en av styrelseledamöterna och med ett och ett halvt prisbasbelopp (72 450 SEK) till styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av Claes Tellman, Daniel Redén, Bülent Balikci och Thomas Hedlund till styrelseledamöter. Det förslås vidare omval av Claes Tellman som styrelsens ordförande.

Punkt 11) Val av REVISOR
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12) Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Valberedningen för Bolaget föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för valberedningen:

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter vilka representerar de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. För det fall att styrelsens ordförande är en av de fyra största aktieägarna ska denne i egenskap av aktieägare ställa sin plats till förfogande och nästkommande aktieägare ska erbjudas rätten att utse en ledamot till valberedningen. De tre till röstetalet största aktieägarna ska kontaktas på grundval av Bolagets förteckning, av Euroclear Sweden AB tillhandahållen, över registrerade aktieägare per den 31 augusti året innan årsstämman infaller. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. I det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Arvode till valberedningens ledamöter ej ska utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberedningens uppgifter ska innefatta att inför bolagsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Punkt 13) Beslut om personaloptionsprogram 2022/2027
Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om (A) införande av ett personaloptionsprogram avseende kvalificerade personaloptioner, (B) riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2027 samt (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Beslut enligt punkt A, B och C ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de personer som bidrar till Bolagets värdeutveckling, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2022/2027 beräknas uppgå till ca 7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.
Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med Advokatfirman Lindahl.

A. Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av personaloptionsprogram 2022/2027 på i huvudsak följande villkor.
1. Personaloptionsprogram 2022/2027 ska omfatta högst 4 200 000 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje tilldelad personaloption ska berättiga innehavaren att nyttja personaloptionen för förvärv av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,06 kr per aktie (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde).
4. Erbjudande om personaloptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget och erbjudas anställda i Bolaget. Av dessa ska dock 630 000 personaloptioner erbjudas Juha Kauppinen.
5. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. Väsentliga villkor i optionsavtalet är bland annat följande:
• Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre (3) år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet.
• Utfärdade Personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
• Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i Bolaget och kräver en viss minsta arbetsinsats. Om anställningen i Bolaget sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande.
• Om bolagsstämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bland annat om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.
6. Deltagande i personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
7. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för dessa huvudsakliga villkor.

B. Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget självt
För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2027 föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 4 200 000 teckningsoptioner, enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Gaming Corps AB. Överteckning kan inte ske.
2. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av personaloptionsprogram 2022/2027 varigenom anställda i bolaget ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas direkt i protokoll fört vid bolagsstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Bolaget.
5. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 0,06 kr (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde).
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den dag då teckningsoptionernas registrerades vid Bolagsverket till och med den 1 augusti 2027. Teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare enligt punkt C får makuleras av Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 252 000 kr (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 4 200 000 teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogram 2022/2027, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogram 2022/2027 i anslutning till att deltagarna i personaloptionsprogram 2022/2027 får utnyttja sina personaloptioner för teckning av nya aktier.

Kostnader
Personaloptionsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till maximalt 200 000 kronor. Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. Incitamentsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Punkt 14) Beslut om personaloptionsprogram 2022/2027 II för styrelse
Aktieägare representerade ca 13,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (nedan ”Aktieägaren”) föreslår att bolagsstämman beslutar om (A) införande av ett personaloptionsprogram avseende kvalificerade personaloptioner för styrelsen, (B) riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2027 II samt (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Beslut enligt punkt A, B och C ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Aktieägaren har funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda ledamöter i Bolagets styrelse ett delägande, varigenom dessa ges möjlighet att del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och bibehålla kvalificerade personer som i Bolagets styrelse.

Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2022/2027 II beräknas uppgå till ca 3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Förslaget har beretts av Aktieägaren i samråd med extern rådgivare.

A. Införande av personaloptionsprogram
Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av personaloptionsprogram 2022/2027 II på i huvudsak följande villkor.
1. Personaloptionsprogram 2022/2027 II ska omfatta högst 1 800 000 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje tilldelad personaloption ska berättiga innehavaren att nyttja personaloptionen för förvärv av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,06 kr per aktie (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde).
4. Styrelse erbjuds personaloptioner enligt nedan.
• Daniel Redén 630 000
• Bülent Balikci 630 000
• Claes Tellman 360 000
• Thomas Hedlund 180 000
5. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. Väsentliga villkor i optionsavtalet är bland annat följande:
• Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre (3) år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet.
• Utfärdade Personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
• Personaloptionerna är knutna till deltagarens uppdrag i Bolaget och kräver en viss minsta arbetsinsats. Om uppdraget i Bolaget sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande.
• Om bolagsstämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bland annat om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.
6. Deltagande i personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
7. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för dessa huvudsakliga villkor.

B. Riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget självt
För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2027 II föreslår Aktieägaren att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner, enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, uteslutande tillkomma Gaming Corps AB. Överteckning kan inte ske.
2. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av personaloptionsprogram 2022/2027 II varigenom styrelseledamöter i Bolaget ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla en kvalificerade personer i styrelsen.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas direkt i protokoll fört vid bolagsstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Bolaget.
5. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 0,06 kr (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde).
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den dag då teckningsoptionernas registrerades vid Bolagsverket till och med den 1 augusti 2027. Teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare enligt punkt C får makuleras av Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 108 000 kr (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 1 800 000 teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogram 2022/2027 II, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogram 2022/2027 II i anslutning till att deltagarna i personaloptionsprogram 2022/2027 II får utnyttja sina personaloptioner för teckning av nya aktier.

Kostnader
Aktieägaren bedömer att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. Incitamentsprogrammet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

PUNKT 15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5§ andra stycket 1–3 och 5 i aktiebolagslagen, eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. En emission enligt detta bemyndigande får dock ej överstiga 20% av innevarande aktiekapital. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt ska emissionskursen ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet till rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera expansion av verksamheten eller företagsförvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkten som krävs för registrering vid Bolagsverket.

MAJORITETSREGLER
För giltigt beslut enligt punkterna 13 och 15 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
I bolaget finns totalt 54 152 501 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.gamingcorps.com) senast från och med den 7 juni 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Uppsala maj 2022
Gaming Corps AB
Styrelsen

BILAGOR
Till detta pressmeddelande om kallelse till årsstämma biläggs följande dokument som även kommer att göras tillgängliga på Bolagets hemsida:

• Styrelsens förslag till beslut om A) personaloptionsprogram 2022/2027, B) riktad emission av teckningsoptioner samt C) godkännande av överlåtelse

• Aktieägarnas förslag till beslut om A) införande av personaloptionsprogram 2022/2027 II för Bolagets styrelse och B) godkännande av överlåtelse

• Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

• Fullmaktsformulär

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.