Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Published November 16, 2020 at 06:44

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) avger härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2020. Fortsatt negativt resultat men intäkter efter periodens slut ger indikationer på goda förutsättningar inför 2021.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET 2020

MODERBOLAGET KONCERNEN
Nettoomsättning 0,2 MSEK (0 MSEK) 0,2 MSEK (0,8 MSEK)
Rörelseresultat före avskrivningar -1,3 MSEK (24 MSEK) -4 MSEK (-0,5 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -1,3 MSEK (0,02 MSEK) -4.1 MSEK (-0,5 MSEK)
Resultat per aktie -0,04 SEK (0,001 SEK) -0,12 SEK  (-0,02 SEK)

Siffror i parentes avser tredje kvartalet 2019

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

Idag är det härligt att kunna säga det vi längtat efter – nu äntligen vänder det. Vi har två år av stora omstruktureringar, kostnadsbesparingar och satsningar bakom oss med trots kraftigt reducerat underskott ändock fortsatt röda siffror. Men det här kvartalet kan vi redovisa en liten, liten intäkt från iGaming-affären som härrör sig till ett lanserat spel som för den rapporterade perioden funnits hos primärt en operatör. Intäkten är oansenlig i relation till kostnadskostymen så det är inte den jag vill fokusera på, utan det vi nu ser efter att fakturering från tredje part äntligen kommit igång. Och framför allt det som kan läsas ut i form av tendenser efter periodens utgång då Bolaget haft två spel på marknaden och nu i närtid fler operatörer och betydligt fler geografiska marknader.

Vår slutsats utifrån underlaget är vi fått kvitto på att strategin med iGaming-affären äntligen börjar ge resultat. Det är ännu för tidigt att göra beräkningar som är så pass solida att vi kan göra numeriska prognoser. Men för första gången sedan jag och mina kollegor tillträdde vågar vi säga att nu är vändningen här – vi bedömer att Gaming Corps har ett balanserat resultat senast innan utgången av andra kvartalet 2021. Att möta den prognosen kommer kräva mycket hårt arbete och fortsatt kontroll över kostnader, men svarta siffror är nu äntligen inom räckhåll. Gaming Corps har produkter ute på marknaden, per dagens datum tre produkter hos åtta integrerade onlinekasinos över ca 25 geografiska marknader, och de genererar intäkter till Bolaget. Aktiv förhandling mer flertalet motparter pågår samtidigt som vi långsamt ökar takten i form av lanserade spel. Det är en verklig, tillförlitlig verksamhet, till skillnad från tidigare luftslott. Därför är jag väldigt glad idag, trots att innevarande rapport fortsatt visar ett kvartal med negativt resultat. Jag ser helt enkelt ljusningen i tunneln.

För två veckor sedan publicerade Bolaget Investeringsmemorandum för den pågående företrädesemissionen. I memorandumet finns mycket information om vilka satsningar Gaming Corps avser att göra framöver, samt på vilket sätt de kommer skalas upp eller ned i omfattning beroende på hur resultatet faller ut. Jag väljer därför att inte som vanligt kommentera verksamheten utan uppmanar alla med intresse i Gaming Corps att läsa memorandumet, framför allt Bakgrund och Motiv (sida 9) och VD-ordet (sida 12). Tar ni del av detta får ni en god bild av vad som utförts senaste tiden och vad Bolaget planerar framöver. Till nästa kvartalsrapport kommer vi veta utfallet av emissionen och kunna redovisa på vilket sätt strategin omsätts i konkret handling framåt.

Jag ser fram emot att möta Er aktieägare igen efter det nya året!

Uppsala 2020-11-16

Juha Kauppinen

INTÄKTER UNDER PERIODEN

  • Den gångna perioden har Bolaget bokfört 181 888 SEK i intäkter.
  • Periodens intäkter härrörs delvis till affärsområde iGaming. Då det förekommit eftersläpning i rapporteringen av intäkter via aggregator, har Bolaget först nyligen kunnat bokföra intäkter som uppkommit vid spel från slutet av andra kvartalet till och med den 30 september 2020. Således avser dessa intäkter primärt ersättning för spelande via operatören ATG på den svenska marknaden där ”Book of Pirates” funnits tillgänglig sedan den 2 juni. Integrationen med Videoslots respektive Mr. Vegas slutfördes den 29 juli varför intäkter för samma spel via dessa operatörer uppstått först därefter. Intäkter för ”Jellos” som lanserades den 30 september ingår inte i denna rapport, ej heller intäkter via direkt integration som sjösattes i början av november. Bolaget arbetar med att förkorta ledtiderna avseende intäktshanteringen för att säkra korrekt periodisering.
  • Intäkter för Bolagets icke-exklusiva digitala spelautomater har uppstått efter periodens utgång och kommer fortsatt uppstå därefter. Omfattningen påverkas av antalet lanserade spel och antalet operatörer hos vilka spelen finns. Vid rapportdatum har Bolaget tre lanserade spel tillgängliga på 8 integrerade onlinekasinon, vilket inbegriper exponering på ca 25 geografiska marknader globalt. Ej ännu integrerade sidor via det nyligen ingångna avtalet med 1xBet tillkommer därutöver. Då såväl utveckling som lansering av produkter pågår kontinuerligt, tillika arbetet med utvidgning av antalet operatörer och integrering av desamma, gör Bolaget ingen detaljerad prognos avseende framtida intäkter i nuläget. Bolaget kan dock utifrån de positiva flöden som kunnat observeras efter periodens utgång, samt med kommande spel och innevarande distributionskanaler tagna i beaktning, prognosticera positivt kassaflöde senast innan slutet av andra kvartalet 2021. Efter årsskiftet kommer Bolaget kunna presentera mer underlag avseende affärsområde iGaming.
  • Periodens intäkter härrörs även till affärsområde Gaming och licensintäkter för spelet The Descendant. Ledningen tog under våren 2020 kontakt med Bolagets tidigare publiceringsbolag Microïds. varvid det visade sig att en del av de intäkter som spelet inbringat sedan 2018 inte ännu kommit Bolaget till handa. Dessa är nu fakturerade och bokförda.
  • En ringa andel av periodens intäkter avser spelet Oh Frog. Även rapporteringen från Steam har initialt haft stor eftersläpning men det har Bolaget nu åtgärdat. Framtida intäkter för spelet Oh Frog beräknas fortsatt blygsamma innan spelet lanseras på Nintendo Switch. Således gör Bolaget inte någon prognos för kommande period.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.