Företrädesemission om 13 MSEK inleds i spelbolaget Gaming Corps

Published June 7, 2018 at 06:41

Spelbolaget Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) inleder idag en nyemission om ca 13.1 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Även de som tidigare inte är aktieägare i Gaming Corps är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme. Emissionen är garanterad till 80 procent.

Emissionslikviden från föreliggande nyemission bedöms tillföra Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att kunna genomföra en rad försäljningsfrämjande åtgärder. Här ingår bland annat utvecklingskapital för nya satsningar som initierats av VD Mike Doyle – där fokus ligger på smarta satsningar med begränsad risk och innovativa samarbetsavtal. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital för att kunna slutföra och kapitalisera på ingångna affärsuppgörelser avseende Vavel Game Studio och PlayMagic samt därtill tillföra rörelsekapital till Salsa Games. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget ca 13,1 MSEK före emissionskostnader. 10,5 MSEK av emissionsbeloppet omfattas av garantiförbindelser. 

Villkoren i sammandrag:   

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 5 juni 2018 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB, för Gaming Corps räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Gaming Corps erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. Även de som tidigare inte är aktieägare i Gaming Corps är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme. 

  • Teckningstid: 7 juni 2018 – 21 juni 2018 
  • Teckningskurs: 0,15 kronor per aktie 
  • Maximalt antal nya aktier: 87 406 780 aktier
  • Emissionsbelopp: 13 111 017 SEK
  • Antal aktier före emissionen: 145 677 068 aktier 
  • Handel med teckningsrätter: 7 juni 2018 – 19 juni 2018 

Det av styrelsen upprättade memorandumet finns bifogat pressmeddelandet, samt finns tillgängligt för nedladdning på www.gamingcorps.com/investors. Teaser samt anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängligt för nedladdning senast kl. 17 idag. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga för nedladdning från www.eminova.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, VD, Gaming Corps AB
Email: ir@gamingcorps.com

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com.