UPPDATERING AVSEENDE LANSERING AV SPELET OH FROG

Published November 22, 2019 at 06:55

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att arbetet med att engagera ett publiceringsbolag för spelet Oh Frog har övergått till skarp förhandling med en av de potentiella parter Bolaget haft dialog med sedan slutet av sommaren. Bolaget har därutöver tagit beslut om lanseringsstrategi för spelet som förväntas lanseras under första kvartalet 2020.

Den 13 augusti förvärvade Gaming Corps spelet Oh Frog, ett datorspel av genren ”action adventure puzzle” som utvecklats under en period på drygt fyra år och vid förvärvet var i slutskedet av produktion. I samband med förvärvet anställdes även Oh Frogs upphovshavare.

Kort efter Oh Frog lades till Gaming Corps portfölj deltog Bolaget i mässan Gamescom där spelet presenterades för flertalet publiceringsbolag. Dessa kontakter följdes upp i början av hösten och samtal avseende samarbete inleddes därefter med några av företagen. Gaming Corps har nu gått vidare till skarp avtalsförhandling med ett av dessa publiceringsföretag.

I samband med att avtalsförhandling nu inletts har ledningen även antagit en lanseringsstrategi för Oh Frog som delvis innebär en förändring från tidigare kommunicerad plan. Bolaget har beslutat lansera spelet i två steg; först på PC-plattformen Steam och därefter på Nintendo Switch. Nintendo Switch är världens mest använda spelkonsol med 34,7 miljoner sålda exemplar sedan lanseringen 2017, Bolaget valde Oh Frog bland annat pga. att spelet bedöms fylla en nisch som delvis är outnyttjad på Nintendo Switch idag. Pga. sin stora popularitet har dock Nintendo fått in en stor mängd registreringar för nya spel till Switch under hösten varför tiden från anmälan till godkännande för lansering just för närvarande är ovanligt lång. Ledningen har därför utifrån den nyligen inkomna informationen, och med hänsyn till input från potentiella samarbets-partners, bedömt att direkt lansering till Switch inte längre är den mest optimala strategin. Bolaget ser hellre att spelet, via den globala plattformen Steam, kommer ut på marknaden inom den tidsram som planerats, för att sedan släppas på Nintendo Switch i ett senare skede. Oh Frog bygger på ett starkt spelkoncept som ledningen anser passar för såväl PC som konsol. Steam är ett digitalt system för distribution av datorspel till vilket över 125 miljoner personer är anknutna. Via Steam har spelare inte bara tillgång till över 30 000 spel utan även möjligheten att diskutera spelen med andra.

Bolaget har därutöver beslutat genomföra ett två veckor långt test av Oh Frog, ett sk. ”closed beta test”, under vilket ca 30 utvalda personer får provspela och inkomma med synpunkter. Information om registrering för betatestet kommer publiceras på Bolagets hemsida.

Slutligen har ledningen beslutat stå fast vid förväntad lansering under första kvartalet 2020. Alternativet att tidigarelägga lansering till innan jul har inte bedömts medge tillräckligt goda möjligheter att engagera ett passande publiceringsbolag, eller tid att genomföra ett tillfredsställande betatest. Spelet bedöms i dagsläget komma att lanseras mot mitten/slutet av kvartalet, exakt tidsplan fastställs först när ett publiceringsföretag engagerats.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.