Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK

Published July 31, 2017 at 11:22

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat och genomfört en kvittningsemission om 2.475.334 SEK.

De nya aktierna tecknades till en teckningskurs om 0,446754 SEK per aktie, varvid 5.540.705 nya aktier emitteras. Emissionen riktades till Marcus Andersson som kvittat sin fordran mot Gaming Corps i dess helhet. Efter kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till 5.216,018,836 SEK fördelat över 56.958.957 aktier.