Bracknor Investment Group påkallar utbyte av konvertibler

Published February 7, 2019 at 09:05

I enlighet med tidigare ingånget avtal och utbetalningen av andra tranchen om 400 000 EUR i konvertibellånet som skedde mars 2018, har Bracknor Investment Group påkallat en del av utbyte av konvertibler i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps"). Utbytet omfattar 90 000 EUR, ca 866 000 SEK, till en konverteringskurs av 0,08 SEK. Det innebär att 10 820 700 aktier emitteras.

Konverteringen sker i enlighet med finansieringsavtalet till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Gaming Corps aktie under de 15 handelsdagar som föregår dagen för påkallat utbyte av konvertibler samt avrundat ner till närmaste öre.

Efter registrering av utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till 2 642 096,95 SEK fördelat över 295 563 956 aktier, mot beaktande av verkställd minskning av aktiekapitalet beslutat på bolagsstämma den 8 november 2018. De nyemitterande aktierna medför en utspädningseffekt om ca 3,8 procent efter registrering hos Bolagsverket. Bracknor får tillgång till aktierna först efter registreringen genomförts, vid förra konverteringen tog det ett par veckor.

"I och med denna konvertering kvarstår endast 40 000 EUR av de skuldebrev Bolaget tidigare tagit in från Bracknor. Inom ramen för nuvarande avtal har Bolaget möjlighet om vi så önskar att lösa in ytterligare fem konvertibla skuldebrev om 400 000 EUR vardera, men det är alltså något Bolaget enligt vår nya finansieringspolicy inte kommer att göra. Det innebär att vi snart kan lägga den här osäkra finansieringsformen bakom oss och blicka framåt. Jag vill betona att vår förändring i policy inte inbegriper kritik av Bracknor som partner utan är ett resultat av ledningens analys avseende vad som är hälsosamt för bolaget. " säger Juha Kauppinen, VD.