Valberedningens förslag inför årsstämma

Published May 31, 2021 at 04:45

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") meddelar att valberedningen har tagit fram förslag inför årsstämman den 29 juni 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2021 bestod av Thomas Hedlund utsedd av Findolon AB, Daniel Redén, utsedd av Redén Trotting AB, och Östen Carlsson samt styrelseordföranden Claes Tellman. Valberedningens fyra ledamöter, förutom Claes Tellman som utsetts i egenskap av styrelseordförande, har tillsatts av aktieägare som vid slutet av augusti 2020 tillsammans företrädde mer än 21,81 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och föreslår omval av Claes Tellman, Daniel Redén, Bülent Balikci och Thomas Hedlund till styrelseledamöter. Det förslås vidare omval av Claes Tellman som styrelsens ordförande. Helin Yasar har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att biläggas kallelse till årsstämma samt finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.