Gaming Corps företrädesemission övertecknad

Published June 27, 2018 at 16:15

Intresset för nyemissionen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") var stort och täckningsgraden i Bolagets nu avslutade nyemission blev 117,36%. Totalt efterfrågades det aktier för 15 387 114,45 kr.

Styrelsen för Gaming Corps AB beslutade med stöd av bemyndigande den 29 maj 2018 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om 13 111 017 kr där även allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Nyemissionen omfattade 87 406 780 aktier till en teckningskurs om 0,15 kr per aktie. Fem gamla aktier berättigade till teckning av tre nya aktier. Teckning av aktier med och utan företrädesrätt löpte under perioden 7-21 juni 2018. Intresset var stort och totalt efterfrågades det aktier för 15 387 114,45 kr. Aktier för 11 138 316,90 kr tecknades med stöd av teckningsrätter. Aktietecknare som åberopat viss företrädesrätt vid överteckning, s k subsidiär företrädesrätt, kommer att mottaga avräkningsnota med besked om tilldelning pro rata i förhållande till det antal aktier var och en tecknat med stöd av teckningsrätter. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med ca 8 004 278 kr. Under teckningsperioden registrerades redan tidigare kommunicerade emissioner, varpå Bolagets aktiekapital ökade med ca 1 408 808 kr. Därtill har emissionsgaranterna i den nyligen avslutade nyemissionen valt att delvis erhålla ersättning i aktier, varpå aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 695 970 kr efter registrerad kvittningsemission till emissionsgaranterna, medförande en utspädningseffekt om ca 2,97 %. Totalt kommer Bolaget att ha ett aktiekapital om ca 23 449 514 kr efter registrerade emissioner fördelat över 256 068 949 aktier.

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, Email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl. 18.15 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com