Gaming Corps genomför emission om ca 2,8 MSEK

Published August 23, 2018 at 08:05

Styrlsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 31 maj 2018, beslutat om kvittningsemission om cirka 2,8 MSEK.

Kvittningsemissionen riktades till Global Equity Markets (GEM) och Majestic Insight Holdings, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.755.110 SEK, mot Gaming Corps. Totalt tecknades 13.605.482 aktier till en teckningskurs om 0,2025 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till cirka 24.695.445 SEK fördelat över 269.674.430 aktier. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 5,0 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl 10.05 CET. 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.