GAMING CORPS AB OFFENTLIGGÖR INVESTERINGSMEMORANDUM MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Published November 2, 2020 at 16:15

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I GAMING CORPS AB I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq; GCOR, "Bolaget" eller ”Gaming Corps”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 26,1 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 26 oktober 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett investeringsmemorandum (”Memorandum”).

OFFENTLIGGÖRANDE AV MEMORANDUM

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget. Memorandumet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.gamingcorps.com) och Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se).

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Emissionen omfattar högst 8 704 652 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 2 november 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3,00 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK.

TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Teckningsperiod i Företrädesemissionen 4–18 november 2020
Handel med teckningsrätter (TR) 4–16 november 2020
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 4 november–omkring vecka 52 2020
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Omkring den 23 november 2020

RÅDGIVARE

Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det Memorandum som offentliggörs genom detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.