Preliminära intäkter och rörelseresultat för Gaming Corps i tredje kvartalet 2018

Published November 2, 2018 at 11:50

I det tredje kvartalet 2018 uppgick Gaming Corps AB:s intäkter i koncernen till ca 5,3 MSEK och rörelseresultatet (EBIT) för koncernen förväntas uppgå till ca -19,3 MSEK, vilket är betydligt sämre än marknadens förväntningar för perioden. Försämringen härleds till nedskrivningar av balansposter i moderbolaget om ca 13,5 MSEK som belastar resultatet med samma belopp under perioden.

Styrelsen för Gaming Corps har konservativt gått igenom tillgångsposterna i bolagets balansräkning och funnit det nödvändigt att genomföra nedskrivningar om ca 13,5 MSEK. Det skall tilläggas att nedskrivna tillgångar kan bli föremål för uppvärdering givet att värdet kan motiveras eller styrkas enligt gängse praxis. Revisorernas orena revisionsberättelse för senast avgiven årsredovisning och tillhörande revisions-PM bedöms ha påskyndat arbetet på ett positivt sätt. Efter genomförda nedskrivningar är Salsa Games den största tillgångsposten med ett upptaget värde om 6 MSEK. Även det fortskridande s k Chimney-projektet blev föremål för nedskrivning i avsaknad av avtal som reglerar hur parterna skall driva projektet (projektplanering, föredelning av ev. framtida intäkter och kostnader m.m.). Styrelsen har övertagit ansvaret att driva avtalsfrågan och förväntar att ett ändamålsenligt avtal snart skall finnas på plats, varvid projektet även bedöms återfå sitt tidigare upptagna värde om 500 TSEK. 

Den tidigarelagda delårsrapporten för tredje kvartalet med ytterligare information om verksamheten publiceras den 7 november 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl 12.50 CET. 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.