Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Published August 26, 2022 at 05:00

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) avger härmed delårsrapport för det andra kvartalet 2022.

NYCKELTAL ANDRA KVARTALET 2022

KONCERN
  APRIL-JUNI 2022 APRIL-JUNI 2021
Nettoomsättning 1,805 MSEK (0,738 MSEK)
Rörelseresultat -5,866 MSEK (-5,890 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -4, 981 MSEK (-5,909 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,09 SEK (-0,14 SEK)
Antal driftsatta onlinekasinon cirka 235
Antal ej ännu driftsatta onlinekasinon cirka 150

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

Med några få dagar kvar av sommaren går Gaming Corps strax in i en spännande höst. Många viktiga komponenter i företagsbygget har nyligen kommit på plats eller är nära stundande. Integrationer, ökat spelande på våra titlar, nyckelroller och ett breddat erbjudande har vi fogat till pusslet, och mer är att vänta.

Under perioden har Bolaget på kunnat observera betydande ökningar i det aggregerade antalet spelare och det totala insatsvärdet på våra spel. Sedan januari har trenden pekat tydligt uppåt med ett litet avbräck i mars och april, och därefter uppåt igen med en ökning av totala antalet spelare och totalt insatsvärde från januari till juni med 379 respektive 197 procent.

Med tillräckligt många månader i ryggen för att observera en trend känner vi oss nu trygga att kommunicera dessa mått som visar på en kraftig tillväxt vilken inte ännu helt avspeglas i intäkterna. Under andra kvartalet har vi kunnat observera liknande volatilitet på den aggregerade intäktsnivån som under det senaste året där det inom en period kan variera kraftigt vad som landar på sista raden. Periodens två första månader gav lägre intäkter än väntat, medan juni var den bästa månaden för Gaming Corps hittills, något som sen överträffades i juli.

Vi arbetar oförtrutet vidare med att systematiskt bearbeta våra operatörer för att på olika vis höja den procentuellt totala andelen av vinsten som går tillbaka till Bolaget, och därmed få större utväxling av det ökande antalet spelare och insatser. Augusti som normalt är en svag månad för iGamingbranschen visar redan på mycket goda siffror vilket stärker vår tilltro till att tillväxten som redan visat sig i Gaming Corps exponering mot slutkunden, i form av totalt antal spelare och insatser, snart också kommer ge tydligare avtryck i intäkterna.

Det som främst drivit intäkterna under perioden är våra mycket eftertraktade spel inom kategorin Mine Games. Bolagets av operatörerna uppskattade erbjudande inom Table Games och Multiplier Games är fortsatt en drivande faktor i att sluta viktiga avtal. En komplett och långsiktigt lönsam utvecklare inom iGaming måste dock även i denna moderna marknad ha en stark profil inom Casino Slots, men här har vi vilat på hanen i väntan på förstärkning i designledet. Bolaget har länge haft flertalet titlar under utveckling som nu faller under ansvaret för vår nya Head of Games vars uppdrag varit att utvärdera det som finns och lägga en tydlig plan och uppdaterad design för kommande titlar. Det blev alltmer tydligt för oss efter Gaming Corps första titlar inom kategorin att det finns stor utvecklingspotential men kostnaden att ta fram en titel inom Casino Slots är betydande – då är det avgörande att den verkligen når framgång. Det handlar i första hand om placering hos operatörer och såklart distributionsbredd, men också väldigt mycket om design och matematik. Det senare än mer när det handlar om den finansiella livslängden hos produkten förbi lanseringen. Så vi har valt att inte jäkta utan att nästa generation Casino Slots från Gaming Corps ska hålla den högre nivå vi länge arbetat med. Nu har vi en expert på plats och arbetet rör sig framåt på ett betryggande sätt. Den första planerade releasen för nästa generations Casino Slot beräknas nå marknaden under första delen av fjärde kvartalet.

Under slutet av våren utökade Bolaget erbjudandet inom varumärkesanpassade, skräddarsydda spel till att även inkludera Mine Games och här har vi nästintill överrumplats av efterfrågan. Till dags dato är 15 varumärkesanpassade Minespel live, med 15 som väntar på lansering samt en pipeline med ytterligare ca 50 i varierande stadie av utveckling och/ eller förhandling. Det här erbjudandet har redan visat mycket god finansiell potential varför vi väljer att satsa vidare, det har dock hittills inte varit möjligt att trycka ned gasen inom ramen för existerande team. Vi förstärker därför med fler medarbetare i ett antal områden, också till stor del drivet av den långsiktiga satsningen på Casino Slots som även den kräver resurser. De medvetna kostnader som tagits och alltjämt tas är således liknande som tidigare – kompetens och kapacitet – till det kommer också fortsatt betydande satsningar på att nå ut till fler marknader direkt via egna certifikat, samt underhåll av de viktiga partnerrelationer vi etablerat.

Integrering av operatörer rör sig framåt, den långa väntan på att gå live med vissa nyckelpartners har i många fall äntligen tagit slut, men såklart är det fortsatt en lång pipeline som ligger och väntar och det inkluderar både små och stora operatörer där vi har mer eller mindre möjlighet att trycka på avseende tidsplan. Gaming Corps säljteam har gjort en stor insats senaste året med att engagera många branschledande aktörer så vi har en spännande tid framför oss allt eftersom integrationer kommer på plats. Här håller vi samma kurs alltjämt, en långsiktig stor satsning på att bygga en bred och hållbar distribution. I skrivande stund är Bolagets spel tillgängliga på ca 235 onlinekasinon med ytterligare ca 150 som förväntas driftsättas innan verksamhetsårets slut.

Vi är alla förväntansfulla inför hösten som kommer bjuda på många intressanta saker för Gaming Corps. Utöver det som redan nämnts ser vi över möjligheter att engagera partners för att tillsammans nå den nordamerikanska marknaden. Det finns nya spelkoncept på bordet som kommer presenteras under hösten och arbetet med att på olika sätt direkt nå nya reglerade marknader via certifieringsprocesser och dylikt pågår på flera fronter.

Tack som alltid till er aktieägare att ni är med på resan!

Uppsala 2022-08-26

Juha Kauppinen

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.