DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2020

Published May 22, 2020 at 05:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) avlägger idag den 22 maj 2020 delårsrapport för första kvartalet 2020. Som väntat är kvartalets resultat negativt till följd av att intäkter för Bolagets nya produktportfölj inte ännu hunnit göra avtryck i omsättningen.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0 MSEK) i moderbolaget och 0 MSEK (3,45 MSEK) i koncernen.
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK (-1,88 MSEK) i moderbolaget och -2,99 MSEK (-2,76 MSEK) i koncernen.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,33 MSEK (-1,89 MSEK) i moderbolaget och -3,04 MSEK (-2,82 MSEK) i koncernen.
  • Resultat per aktie i moderbolaget uppgick före och efter utspädning till -0,001 SEK (-0,01 SEK). Resultat per aktie i koncernen uppgick före och efter utspädning till -0,009 (-0,01 SEK).

Siffror i parentes avser första kvartalet 2019.

RAPPORTENS FORMAT
Gaming Corps har målsättningen att ta fram gedigna rapporter som på ett ingående sätt belyser Bolagets affär, produkter och marknad samt förmedlar Bolagets syn på kvartalet som gått och arbetet framåt. På grund av längre sjukfrånvaro till följd av covid-19 finns det inte möjlighet att tillhandahålla detta innehåll i innevarande rapport utan den har istället ett avskalat format. Bolaget kommer säkra att informationen kommer aktieägarna tillhanda i annan form så fort det är möjligt.

KOMMENTAR TILL RAPPORTEN
Omsättning
Omsättningen för perioden är noll då intäkter från kommande iGaming-produkter inte ännu uppstått och intäkter från spelet Oh Frog uppkommit först i början av andra kvartalet.

Resultat
Som väntat är periodens resultat negativt givet att intäkter från nya produkter ej ännu uppstått. På kostnadssidan syns effekterna av försiktiga anställningar och satsningar inom båda affärsområden i linje med tidigare kommunicerad strategi. Likt förgående kvartal har inte utvecklingskostnader aktiverats som tillgångar utan bokförts som kostnader för perioden.

Finansiering
Under perioden har Bolaget stärkts genom tillförsel av kapital via den riktade emissionen som genomfördes den 17 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.