Företrädesemission inleds i spelbolaget Gaming Corps

Published October 5, 2016 at 06:55

Det Uppsalabaserade spelbolaget Gaming Corps AB inleder idag en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Även de som tidigare inte är aktieägare i Gaming Corps är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme. Emissionen är garanterad upp till dess högsta belopp om ca 23,1 MSEK.Bolagsvärderingen på Gaming Corps före emissionen är ca 11,6 MSEK.

Spelutveckling är en kapitalintensiv verksamhet i en bransch som vanligtvis är svår att bedöma från ett försäljningsperspektiv avseende framtida speltitlar. Med kapitalet från föreliggande nyemission ser Bolaget goda möjligheter att över tiden bygga värden inom spelmarknaden. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, och de förändringar av organisationen som genomförts samt planeras att genomföras, anser styrelsen att Bolaget har goda förutsättningar att bli en framgångsrik aktör inom området. 

Emissionslikviden från föreliggande nyemission bedöms tillföra Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att kunna genomföra en rad försäljningsfrämjande åtgärder. Här ingår planerna på ett förvärv av spelstudion Red Fly Studio Inc i Texas. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital för att kunna slutföra och kapitalisera på befintliga spelutvecklingsprojekt. Finansiell styrka är en viktig konkurrensfaktor och nyemissionen stärker dessutom Bolagets finansiella ställning inför samarbeten om förfinansierade spelutvecklingsuppdrag som kan komma att bli aktuella i framtiden. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget ca 23,13 MSEK före emissionskostnader. Hela emissionsbeloppet är säkerställt genom tecknings- och garantiförbindelser.

Villkoren i sammandrag:  

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 oktober 2016 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB, för Gaming Corps räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Gaming Corps erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs en (1)  teckningsrätt för att teckna en (1) aktie. Även de som tidigare inte är aktieägare i Gaming Corps är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Teckningstid: 5 oktober 2016 – 19 oktober 2016 

Teckningskurs: 0,90 kronor per aktie 

Maximalt antal nya aktier: 25 703 872 aktier

Emissionsbelopp: 23 133 484,80 kronor

Antal aktier före emissionen: 12 851 936 aktier 

Handel med teckningsrätter: 5 oktober 2016 – 17 oktober 2016 

Senast klockan 13:00 idag kommer det av styrelsen upprättade memorandumet finnas tillgängligt för nedladdning påwww.gamingcorps.com tillsammans med anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter som även finns att ladda ner från www.eminova.se.