GAMING CORPS VIDTAR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT TIDIGARE KONSULT

Published March 12, 2020 at 07:00

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har i enlighet med tidigare kommunikation beslutat vidta rättsliga åtgärder gentemot en tidigare anlitad konsult avseende ett borgensåtagande på 50 000 EUR som förföll under 2019. Borgenären har fått en kort tidsfrist varefter stämningsansökan kommer lämnas in om lånet inte återbetalas enligt avtal.

I samband med genomlysning av verksamheten efter styrelsens tillträde den 8 november 2018 framkom att Bolagets samarbetspartner PlayMagic Ltd. inte levererat enligt avtal. Ledningen avslutade samarbetet och krävde återbetalning på det lån på 50 000 EUR plus 10% ränta som utbetalades till PlayMagic Ltd. den 27 september 2018. Under slutet av 2019 engagerades Juristhuset Advokatfirman Sjöström AB som ombud i ärendet. Ombudet har för Gaming Corps räkning vidtagit alla formella åtgärder möjliga för att återkräva medlen på Malta där PlayMagic Ltd. är baserat.

Bolaget har som tidigare kommunicerat gått vidare med att driva in lånet från den svenske medborgare som står som borgenär för PlayMagic Ltd., en av Gaming Corps tidigare konsulter. Denne konsult drev å Bolagets räkning etableringen av affären mellan Gaming Corps och PlayMagic Ltd., ett företag som han vid tidpunkten hade ett engagemang i. Då borgenären inte hörsammat begäran har Bolagets ombud låtit meddela att stämningsansökan kommer lämnas in om inte lånet skyndsamt återbetalas enligt avtal.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.