Kommuniké från årsstämma i Gaming Corps AB

Published June 28, 2022 at 10:01

Årsstämma i Gaming Corps AB (publ), org.nr 556964–2969 (”Bolaget”) hölls den 28 juni 2022 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp (48 300 SEK) till var och en av styrelseledamöterna och med ett och ett halvt prisbasbelopp (72 450 SEK) till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fyra (4) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Claes Tellman, Daniel Redén, Bülent Balikci och Thomas Hedlund som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse Claes Tellman till ordförande.

Beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2023
Årsstämman beslutade om principer för valberedningen innefattande att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2023 ska ha en valberedning som utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 31 augusti 2022 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Antagande av personaloptionsprogram 2022/2027
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att (A) införa ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets anställda avseende kvalificerade personaloptioner, (B) att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2027 samt beslutade att (C) godkänna överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Beslutet enligt punkt A, B och C ovan fattades som ett beslut.

Programmet omfattar högst 4 200 000 personaloptioner som ska vederlagsfritt tilldelas deltagarna i programmet. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med den dag då teckningsoptionerna registrerades vid Bolagsverket till och med den 1 augusti 2027. Varje teckningsoption ska medföra rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,6 kronor per aktie. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till högst 252 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Maximalt blir den potentiella utspädningen till följd av programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utövas för nyteckning av aktier, högst ca 7 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Antagande av personaloptionsprogram 2022/2027 II för styrelsen
Efter diskussion på stämman valde Findolon AB att dra tillbaka förslaget. Punkten utgick därmed.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med tjugo (20) procent av Bolagets registrerade innevarande aktiekapital, genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Det antecknades att samtliga beslut beslutades med erforderlig majoritet.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.