Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017 Gaming Corps

Published May 26, 2017 at 06:55

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till 0,01 MSEK (0,021 MSEK) i moderbolaget och 0,19 MSEK ( 0,021 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5,7 MSEK (- 6,2 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Resultat efter nansiella poster uppgick till – 5,7 MSEK (-6,2 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Gaming Corps meddelade i början av februari 2017 att soft-launch av Real Madrid Slam Dunk inletts i Mexiko och Australien.

 • Gaming Corps ingick investeringsavtal uppgående till högst 91 MSEK med fonden GEM i slutet av februari 2017.

 • Samarbete inleddes med Karmafy avseende Slam Dunk Basketball 2 i slutet av mars 2017. 

 • Gaming Corps och samarbetspartnern Microids beslutade i slutet av mars 2017 att släppa första episoden av The Descendant gratis för att öka försäljningen av de andra fyra episoderna.

 • Gaming Corps avropade första utbetalning från ingått investeringsavtal med GEM efter periodens utgång i början av april 2017. Utfallet blev att GEM tecknade 1,535 M aktier till teckningskursen 0,568 SEK.

 • Gaming Corps slöt försäljningsavtal om lm- och TV-rättigheter avseende äventyrsspelet The Descendant med DJ2 Entertainment efter periodens utgång i mitten av april 2017.

 • The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med Mail.ru efter periodens utgång i mitten av april 2017.

 • Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades globalt för iOS och Android efter periodens utgång i början av maj 2017.

 • Gaming Corps skriver avtal om att agera underleverantör åt en känd AAA-studio. Uppdraget, som är av work for hire-karaktär, inleddes efter periodens utgång i slutet av maj 2017 och gör att bolaget omedelbart tillförs nya nansiella medel.

 • Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras den 1 januari 2017.