Kommuniké från årsstämma i Gaming Corps AB

Published May 31, 2018 at 17:30

Årsstämman i Gaming Corps AB ("Gaming Corps" eller "Bolaget") (Nasdaq: GCOR) avhölls den 31 maj 2018 och i sammandrag beslutades följande.

  • Att fastställa Bolagets resultat och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Att Balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning.
  • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget.
  • Att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som ej innehar en operativ befattning i Bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Claes Tellman, Daniel Borth och John Balestrieri, samt nyval av Per Finnström och Pontus Åselius som styrelseledamöter. Därtill omval av Claes Tellman som styrelseordförande samt nyval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.
  • Att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.
  • Att Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter i enlighet med styrelsens förslag.

Nedan redogörs kortfattat för de valda styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet.

Claes Tellman är verksam som kommunikationschef på Etraveli och har gedigen erfarenhet från iGaming och internationell kommunikation. Claes Tellman har tidigare varit aktiv inom bolag som Svenska Spel, NetEnt, Coca-Cola och Klarna i ledande befattningar.

Daniel Borth är en av grundarna till förvärvade Red Fly Studio med ca 20 års erfarenhet från spelbranschen och har tidigare jobbat som spelutvecklare på bolag som Sony Online och Ion Storm.

John Balestrieri är verksam som VD på Vavel Game Studio och har mångårig erfarenhet från ledande befattningar, på främst den tekniska sidan, från amerikanska spelbolag som Kabam och Scopely.

Per Finnström är idag verksam konsult på Länsförsäkringar och har en gedigen teknisk och projektledande bakgrund. Han har tidigare haft befattningar på bolag som Ongame, Bwin och Accenture. Finnström har därtill tidigare haft en konsulttjänst på Gaming Corps.

Pontus Åselius driver idag egen verksamhet och har gedigen erfarenhet från affärsutveckling och projektledning i internationell miljö. Pontus Åselius har tidigare varit verksam inom bland annat Ericsson-koncernen, Kentor och Pliro.

För mer information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, VD, Gaming Corps AB
Email: ir@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 19.30 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com