Gaming Corps kallar till extra bolagsstämma med förslag till val av ny revisor

Published December 4, 2018 at 08:00

Styrelsen för Gaming Corps AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2018 för att välja ny revisor. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB torsdagen den 20 december 2018 kl. 13.00 i Advokatfirman Westermark Anjous lokaler på Sergels torg 12 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 12.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET 

Den som önskar delta i stämman ska

dels    vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 december 2018,

dels    anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 14 december 2018.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Gaming Corps AB, c/o S-Ekonomi AB, Västra Järnvägsgatan 11B, 753 33 Uppsala eller via bolagets e-post, ir@gamingcorps.com.Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt aktieinnehav.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 december 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas enligt adress ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORNING  

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av revisor samt beslut om arvode till revisorn

8. Avslutande av bolagsstämman

BESLUTSFÖRSLAG

Val av revisor samt beslut om arvode till revisorn (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB med Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor entledigas och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor för bolaget intill slutet av nästa årsstämma.

PwC har låtit meddela att, för det fall styrelsens förslag också blir stämmans val, Lars Kylberg kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Styrelsens föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.