Ongoing share issue

Here you can find all the relevant information for the ongoing Gaming Corps share issue. As the share issue is carried out only within Sweden, the below information is in Swedish. For questions in English please email ir@gamingcorps.com

Dokumentation

Styrelsen i Gaming Corps AB har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 26,1 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 26 oktober 2020, upprättat ett investeringsmemorandum. Det kan laddas ned här:

GAMING CORPS AB – INVESTERINGSMEMORANDUM

För anmälan finns två alternativ. Antingen ladda ned en anmälningssedel, skriv under, printa och posta eller maila enligt instruktion på sedeln. Eller gör anmälan digitalt. Se länkar nedan:

ANMÄLNINGSSEDEL

LÄNK TILL DIGITAL ANMÄLAN

Varmt välkomna att ställa frågor till oss på Gaming Corps, skicka ett mail till ir@gamingcorps.com så återkommer vi så snart vi kan.

 

DETTA ERBJUDANDE KOMMER INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA ERBJUDANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DENNA INFORMATION UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I GAMING CORPS AB I NÅGON JURISDIKTION.

Villkor

TECKNINGSKURS
3,00 SEK per ny aktie

EMISSIONSBELOPP
26,1 MSEK

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET
8 704 652

AVSTÄMNINGSDAG
2 november 2020

TECKNINGSPERIOD
4–18 november 2020

FÖRETRÄDESRÄTT
För varje aktie i Gaming Corps som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
4–16 november 2020

HANDEL MED BTA
Handel med BTA (betalda tecknade aktier) pågår fram till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 53.